}

piątek, 22 lipca 2016

Zamek w Ogrodzieńcu

Brak komentarzy:
ok. 1350 - 1370
Budowa zamku z inic­jatywy Króla Kaz­imierza Wielkiego
ok, 1370
Z nada­nia króla Kaz­imierza Wielkiego zamek staje się włas­noś­cią Przedb­ora Brzezia h. Zadora, marsza­łkowi Królestwa Polskiego
ok. 1386 - 1470
Z nada­nia Króla Władysława Jagiełły zamek otrzy­mują Włod­kowie z Chra­bi­mowic h. Sulima. Za cza­sów Bon­erów założe­nie zamkowe tworzyła trójkondy­gna­cyjna jed­no­trak­towa wieża na wschod­niej skale (zamek wysoki) oraz jed­no­trak­towy budynek o czterech pomieszczeni­ach na skale połud­niowej (obecny poziom izb ryc­er­s­kich, w których mieści się m.in. Muzeum Zamkowe, pomieszczenia pro­chowni i skarbca).Baszta Połud­niowa ( zwana Wieżą Skaza­ńców) miała wysokość dwóch kondy­gnacji. Główna brama wjaz­dowa do zamku prowadz­iła przez szczelinę pomiędzy skałami od strony połud­niowej. Od północy – nieosłoniętej skałami — dostępu do zamku bronił wysoki wał drew­ni­ano ziemny zamyka­jący całość założenia.
 ok. 1470
Kole­jni właś­ci­ciele: Salomonow­ic­zowie - Ibram i Piotr – bogaci mieszczanie krakowscy
ok. 1488
Kole­jni właś­ci­ciele: Rzes­zowscy - Jan, Andrzej,Jan, Stanisław
ok. 1492
Kole­jni właś­ci­ciele: Pileccy: Jan, Mikołaj
ok. 1522
Kole­jni właś­ci­ciele: Włod­kowie
ok. 1523
Kole­jni właś­ci­ciele: Bonerowie Jan, Sew­eryn, Stanisław
Bonerowie byli jed­nymi z najbo­gat­szych ludzi w Polsce za cza­sów Jagiel­lonów, krakowska rodz­ina kupiecka, bankierzy królewscy, właś­ci­ciele żup wielic­kich.
Sew­eryn Boner lik­widuje wał drew­ni­ano ziemny strzegący zamku od strony północ­nej i wznosi na skałach czterokondy­gna­cyjne skrzy­dło, w którym wykuto w skale studnię głęboką na 100 m. Nad­bu­dowuje zamek środ­kowy oraz wieżę połud­niową o dwie dodatkowe kondy­gnacje, wznosi Basztę Kre­dencer­ską oraz Basztę Bramną z mostem zwod­zonym, fosą oraz dojaz­dem na arkadach.
Stanisław
Stanisław Boner wznosi dwukondy­gna­cyjne skrzy­dło zachod­nie (syp­i­al­nia i bib­lioteka), buduje sklepiki – budynki gospo­dar­cze przy dziedz­ińcu, wznosi Kurzą Stopę, belu­ard oraz mur kur­tynowy. Na dziedz­ińcu buduje sys­tem ganków, balkonów i log­gii, które stanowią serce skom­p­likowanego układu komu­nika­cyjnego na zamku. Stanisław wzniósł również mur otacza­jący przedzam­cze od strony połud­niowej oraz praw­dopodob­nie budynek browaru i gorzelni na tere­nie przedzamcza.
ok. 1560
Kole­jni właś­ci­ciele: Fir­lejowie Jan
Jan Fir­lej buduje dziedziniec ryc­er­ski (turniejowy) Mikołaj Fir­lej buduje nowoczesne umoc­nienia: bas­tion belu­ard i suchą fosę. Jego dziełem jest również dziedziniec ryc­er­ski (turniejowy). WAŻNE WYDARZENIA:
– najazd wojsk Arcyk­się­cia Maksy­mil­iana Hab­s­burga w trak­cie walk o tron pol­ski po śmierci króla Ste­fana Batorego; zamek został wów­czas zdobyty, ale nie został splądrowany.
Andrzej Andrzej Fir­lej ozd­abia wnętrza w duchu epoki barokowej i wznosi nad Bel­lu­ar­dem Salę Mar­murową, która zostaje zniszc­zona w rok po wybu­dowa­niu pod­czas potopu szwedzkiego.
1655 – 1660 Potop szwedzki, zniszcze­nie i ogra­bi­e­nie zamku
ok. 1669
Warszy­ccy: Stanisław
Stanisław Waszy­cki odbu­dowuje zamek po zniszczeni­ach potopu szwedzkiego, otacza go murem obwodowym, buduje bramę wjaz­dową z mostem zwod­zonym i fosą przed wjaz­dem na teren przedzam­cza (oko­lice obec­nego budynku kasy bile­towej). Przy bramie wjaz­dowej buduje sta­jnię i wozownię, których fun­da­menty stoją do dziś.
ok. 1697
Męciński Kaz­imierz h. Poraj
Kaz­imierz Męciński otrzy­mal Ogrodzie­niec jako wiano Bar­barę Warszy­cką, córkę Stanislawa
1702 – kole­jny najazd Szwedów, splądrowanie i spale­nie zamku
ok. 1784
Tomasz Jak­liński – pod­sędek krakowski — nabył zamek od Jak­lińs­kich, którzy nie radzili sobie finan­sowo z utrzy­maniem ogrom­nego, ale zru­jnowanego obiektu.
ok. 1810
Opuszcze­nie zamku przez ostat­nich mieszkańców
ok. 1885
W 1885r. ruiny zamku odwiedza 19 letni wów­czas Alek­sander Janowski. Zain­spirowany widok­iem warowni, świad­czącej o dawnej świet­ności Pol­ski, zakłada w 1906 r. Pol­skie Towarzystwo Kra­joz­naw­cze (późniejszy PTTK), a ruiny Zamku Bon­erów zostały sym­bolem organizacji.
1949
o II wojnie świa­towej w lat­ach 1949 – 1951 oraz 1964 – 1973 Państwo Pol­skie wykon­ało prace kon­ser­wa­torskie i zabez­piecza­jące, po których zamek został udostęp­niony do zwiedzania.
2001
W 2001r. ruiny zamku stały się plenerem do dla planu fil­mowego „Zem­sty” wg. Alek­san­dra Fredry, wyreży­serowanego przez Andrzej Wajdę.
więcej klik TU!!!